Komoča - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18. 1. 2021

Zmluva o dielo

02/2020

4 950,00 EUR štyritisícdeväťstopäťdesiat

Ateliér Olympia, s.r.o.

Obec Komoča

11. 1. 2021

Mandátna zmluva

11012021

80,00 EUR osemdesiat

Judit Csókás

Obec Komoča

19. 12. 2020

Dodatok č.4 k Zmluve o uskladnení tuhého odpadu

Dodatok č.4

2,05 EUR dve eurá päť centov

STKO N-14 a.s.

Obec Komoča

16. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Komoča

1. 12. 2020

Dodatok č. N20200706001D01 k Zmluve o spolupráci č. N20200706001

N20200706001D01

750,00 EUR

Implementačná agentúra MPSVR SR

Obec Komoča

19. 11. 2020

Zmluva o dielo na dodávku časti diela

Zmluva o dielo

9 490,00 EUR Deväťtisícštyristodeväťdesiat EUR - cena bez DPH

HEXOTECH

Obec Komoča

2. 11. 2020

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle §6 zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

100,00 EUR Jednosto EUR

Bettina Labanczová

Obec Komoča

2. 11. 2020

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle §6 zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

100,00 EUR Jednosto EUR

Renáta Lukács

Obec Komoča

29. 10. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu

183/2020

800,00 EUR Osemsto EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Komoča

29. 10. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

392/2020

1 000,00 EUR Jedentisíc EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Komoča

21. 10. 2020

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu

20/17/54X/5

4 872,72 EUR Štyritisícosemstosedemdesiatdva EUR sedemdesiatdva centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Komoča

21. 10. 2020

Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

20/17/010/39

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Komoča

20. 10. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/835

14 848,00 EUR Štrnásťtisícosemstoštyridsaťosem EUR

Ministerstvo financií SR

Obec Komoča

12. 10. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu

449/2020

300,00 EUR Tristo

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Komoča

8. 10. 2020

Zmluva o poskytnutí pddpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny

64/POD-404/20

5 000,00 EUR Päťtisíc EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Komoča

2. 10. 2020

Príkazná zmluva

ZP012020

240,00 EUR Dvestoštyridsať EUR

Szabolcs Szegi

Obec Komoča

25. 9. 2020

Zmluva o výpožičke

KRHZ-NR-VO-57035/2020

Neuvedené

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR

Obec Komoča

25. 9. 2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

456,00 EUR Štyristopäťdesiatšesť EUR

RIGHTAUDIT s.r.o.

Obec Komoča

14. 9. 2020

Dodatok č. 1 k zmluve o spoluprácíi a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" v platnom znení

Dodatok č. 1

Neuvedené

Slovenský futbalový zväz

Obec Komoča

9. 9. 2020

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

K02020

137,00 EUR Jednostotridsaťsedem EUR

Ľudovít a Andrea Paál

Obec Komoča

9. 9. 2020

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

K012020

2 220,00 EUR Dvetisícdvestodvadsať EUR

MUDr. Milada Boldižárová

Obec Komoča

3. 9. 2020

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

Neuvedené

Andrej Benčík

Obec Komoča

1. 9. 2020

Zmluva o nájme obecného bytu

Zmluva o nájme obecného bytu

Cena nájomného na zákl. Evidenčného listu

Etela Bekeová

Obec Komoča

1. 9. 2020

Zmluva o nájme obecného bytu

Zmluva o nájme obecného bytu

Cena nájomného na zákl. Evidenčného listu

Zuzana Dömeová

Obec Komoča

31. 8. 2020

Zmluva o nájme obecného bytu

Zmluva o nájme obecného bytu

Cena nájomného na zákl. Evidenčného listu

Irma Pethesová

Obec Komoča

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 476-500 z 550