Komoča - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31. 8. 2020

Zmluva o nájme obecného bytu

Zmluva o nájme obecného bytu

Cena nájomného na zákl. Evidenčného listu

Ľubomír Tóth a Erika Tóthová

Obec Komoča

10. 7. 2020

Zmluva o spolupráci

N20200706001

Neuvedené

Implementačná agentúra MPSVR SR

Obec Komoča

8. 6. 2020

Dodatok č. 1 k darovacej zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

Nadácia poštovej banky

Obec Komoča

2. 6. 2020

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

180,00 EUR Jednostoosemdesiat EUR

Judit Csókás

Obec Komoča

28. 4. 2020

Zmluva o dielo

ZD2/2020

3 720,00 EUR Tritisícsedemstodvadsať EUR

Barbora Hrobáreková - LACO AIR

Obec Komoča

23. 4. 2020

Zmluva o dielo

ZD1/2020

2 044,80 EUR Dvetisícštyridstaťštyri EUR osemdesiat centov

Ing. Ladislav Madarász - Madplant Garden

Obec Komoča

15. 4. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Komoča v roku 2020

7/2020

300,00 EUR Tristo EUR

Jednota dôchodcov Komoča

Obec Komoča

15. 4. 2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny koncovému odberateľovi elektriny

20222276

Neuvedené

ELGAS

Obec Komoča

26. 3. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

1420 029

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Komoča

26. 3. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Komoča v roku 2020

6/2020

600,00 EUR Šesťsto EUR

Občianske združenie Komoča

Obec Komoča

13. 3. 2020

Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov uzatvorená podľa §20a Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zmluva o spolupráci a združení fin.prostriedkov

1 172,00 EUR Jedentisícstosedemdesiatdva EUR

MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV

Obec Komoča

9. 3. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

350,00 EUR Tristopäťdesiat EUR

EPIC Partner a.s.

Obec Komoča

2. 3. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Komoča v roku 2020

2/2020

3 100,00 EUR Tritisícsto EUR

TJ Družstevník Komoča

Obec Komoča

29. 2. 2020

Zmluva o nájme obecného bytu

Zmluva o nájme obecného bytu

Cena nájomného na zákl. Evidenčného listu

Bak Július

Obec Komoča

28. 2. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Komoča v roku 2020

1/2020

500,00 EUR Päťsto EUR

ZO CSEMADOK

Obec Komoča

27. 2. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Komoča v roku 2020

3/2020

500,00 EUR Päťsto EUR

Klub vojenskej histórie Komoča

Obec Komoča

26. 2. 2020

Darovacia zmluva uzatvorená podľa ust. §628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Obč.zákonník

Darovacia zmluva

2 700,00 EUR Dvetisícsedemsto

Nadácia poštovej banky

Obec Komoča

21. 2. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

35 435,00 EUR Tridsaťpäťtisícštyristotridsaťpäť

Brantner Nové Zámky s.r.o.

Obec Komoča

19. 2. 2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti č. K042019

Dodatok č. 1

Neuvedené

OSRAM a.s.

Obec Komoča

13. 2. 2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov z 28.10.2010

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestoro

Neuvedené

MUDr.Marian Garban

Obec Komoča

10. 2. 2020

Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Darovacia zmluva

1 590,00 EUR Jedentisícpäťstodeväťdesiat EUR

dm drogerie markt, s.r.o.

Obec Komoča

6. 2. 2020

Zmluva o spolupráci podľa §59 ods. 3 Zákona o odpadoch

NR151030

podľa predpisov Zákona o odpadoch

RECobal s.r.o.

Obec Komoča

27. 12. 2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

K082019

369,00 EUR Tristošesťdesiatdeväť EUR

Ing. Perei Vladimír a Ing. Ľubica Pereiová

Obec Komoča

20. 12. 2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

K052019

331,94 EUR tristotridsaťjeden eur a deväťdesiatštyri eurocentov

Jeanette Tóth

Obec Komoča

19. 12. 2019

Zmluva o účinkovaní

ZU052019

70,00 EUR Sedemdesiat EUR

Evelína Vargová

Obec Komoča

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 526-550 z 570