Komoča - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26. 2. 2020

Darovacia zmluva uzatvorená podľa ust. §628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Obč.zákonník

Darovacia zmluva

2 700,00 EUR Dvetisícsedemsto

Nadácia poštovej banky

Obec Komoča

21. 2. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

35 435,00 EUR Tridsaťpäťtisícštyristotridsaťpäť

Brantner Nové Zámky s.r.o.

Obec Komoča

19. 2. 2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti č. K042019

Dodatok č. 1

Neuvedené

OSRAM a.s.

Obec Komoča

13. 2. 2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov z 28.10.2010

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestoro

Neuvedené

MUDr.Marian Garban

Obec Komoča

10. 2. 2020

Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Darovacia zmluva

1 590,00 EUR Jedentisícpäťstodeväťdesiat EUR

dm drogerie markt, s.r.o.

Obec Komoča

6. 2. 2020

Zmluva o spolupráci podľa §59 ods. 3 Zákona o odpadoch

NR151030

podľa predpisov Zákona o odpadoch

RECobal s.r.o.

Obec Komoča

27. 12. 2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

K082019

369,00 EUR Tristošesťdesiatdeväť EUR

Ing. Perei Vladimír a Ing. Ľubica Pereiová

Obec Komoča

20. 12. 2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

K052019

331,94 EUR tristotridsaťjeden eur a deväťdesiatštyri eurocentov

Jeanette Tóth

Obec Komoča

19. 12. 2019

Zmluva o účinkovaní

ZU052019

70,00 EUR Sedemdesiat EUR

Evelína Vargová

Obec Komoča

12. 12. 2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

K072019

1,00 EUR Jedno euro

Gálová Irena a Jančárová Eva

Obec Komoča

12. 12. 2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

K062019

1,00 EUR Jedno euro

Gálová Irena

Obec Komoča

22. 11. 2019

Zmluva o príjme a čistení odpadových vôd

Zmluva o príjme a čistení odpadových vôd

51,20 EUR Päťdesiatjeden eur 20 centov

PACIFIK SLOVAKIA

Obec Komoča

22. 11. 2019

Zmluva o účinkovaní

ZU042019

300,00 EUR

Ervin Tánczos

Obec Komoča

21. 11. 2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

201914232

100,80 EUR Jednosto eur 80 centov

Disig, a.s.

Obec Komoča

18. 11. 2019

Darovacia zmluva uzavretá v zmysle 628 a nasl. Občianskeho zákonníka

Darovacia zmluva

200,00 EUR

Jókaiho nadácia - Jókai Alapítvány

Obec Komoča

6. 11. 2019

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 31/2017

Dodatok č. 1 k zmluve č. 31/2017

7 582,15 EUR Sedemtisícpäťstoosemdesiatdva Eur pätnásť centov

Darton s.r.o.

Obec Komoča

25. 10. 2019

Dohoda uzatvorená podľa §10 ods. 311 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.zs o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

19/17/010/54

Neuvedené

Obec Komoča

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

23. 10. 2019

Zmluva o dodávke elektriny

BCF ENERGY 122VP

Neuvedené

Obec Komoča

BCF ENERGY

17. 10. 2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

2557/2019

0,00 EUR

Obec Komoča

Nitriansky samosprávny kraj

17. 10. 2019

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"

f7b83d10-2e11-4ac5-afa7-0b8a2e43a09b

300,00 EUR Tristo EUR

Obec Komoča

Slovenský futbalový zväz

3. 10. 2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

Dodatok č. 1 ku zmluve č. K022019

Neuvedené

MUDr. Milada Boldižárová

Obec Komoča

3. 10. 2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

Dodatok č. 1 ku zmluve č. K032019

Neuvedené

MUDr. Július Hóbor

Obec Komoča

11. 9. 2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

K042019

7 365,00 EUR sedemtisíctristošesťdesiatpäť EUR

OSRAM a.s.

Obec Komoča

19. 8. 2019

Zmluva o zriadenie bežného účtu na vyplatenie podpory /dotačný účet/

308742-2019

Neuvedené

Obec Komoča

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

19. 8. 2019

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu

308742-2019

79 025,03 EUR sedemdesiatdeväťtisícdvdsaťpäť eur a tri centy

Obec Komoča

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 626-650 z 655