Komoča - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Číslo zmluvy:
6/2022
Názov:
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
Predmet zmluvy:
1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti evidovanej na LV č. vedenom Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom pre katastrálne územie Komoča, obec: Komoča, označenej ako: - parc. reg. „C“ KN č.: 2202/4, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 146 m2. 2. Predávajúci predáva nehnuteľnosť špecifikovanú v bode 1 tohto článku tejto zmluvy ako predmetu kúpy kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva a kupujúci kupuje predmet kúpy od predávajúceho z jeho výlučného vlastníctva do svojho výlučného vlastníctva. 3. Predávajúci prehlasuje, že je oprávnený nakladať s predmetom kúpy v plnom rozsahu a jeho zmluvná voľnosť nie je nikým a ničím obmedzená, je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu. 4. Obecné zastupiteľstvo obce Komoča dňa 27.04. 2022 prijalo uznesenie č. 28/27042022 ktorým v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a c) v spojení s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválilo prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy z majetku predávajúceho na kupujúceho za kúpnu cenu určenú v Čl. III. v bode 1. tejto zmluvy. Dôvod hodného osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci na základe kúpnej zmluvy uzavretej s vlastníkom bezprostredne susediacej nehnuteľnosti parc. reg. ,,C“ č. 779 evidovanej na LV č. 454 sa stane vlastníkom tejto nehnuteľnosti, pričom predmet kúpy tvorí jeden funkčný celok so kupujúcim nadobudnutou nehnuteľnosťou parc. reg. ,,C“ č. 779, ďalej predmet kúpy slúži ako vstup k tejto nadobudnutej nehnuteľnosti parc. reg. ,,c“ č. 779, predmet kúpy je pre obec nevyužiteľným pozemkom a kupujúci o predmet prevodu sa bude starať a ohodnocovať ho.
Cena:
657,00 EUR
1. Zmluvná strana:
Obec Komoča
2. Zmluvná strana:
Peter Hajnal
Adresa: 94121 Komoča č. 389
Meno podpisujúcej osoby:
Imrich Lukács
Funkcia podpisujúcej osoby:
starosta obce
Dátum zverejnenia:
3. 5. 2022
Dátum účinnosti zmluvy:
4. 5. 2022
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy:
3. 5. 2022
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené