Komoča - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Voľby do orgánov samosprávy obcí

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

 

         Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

 

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí

 

         Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

         Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

 

Právo byť volený do orgánov samosprávy obcí

 

         Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

         Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

        

Prekážkou práva byť volený je

·        výkon trestu odňatia slobody,

·        právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

·        pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

WSG22_11Info1.pdf (137.19 kB)

Dátum zvesenia: 21. 1. 2023 Zodpovedá: Správca Webu