Komoča - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Voľby do orgánov samosprávnych krajov

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

 

         Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

 

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov

 

         Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

         Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

 

Právo byť volený do orgánov samosprávnych krajov

 

         Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

         Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

 

Prekážkou práva byť volený je

·        výkon trestu odňatia slobody,

·        právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

·        pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

WSG22_11Info2.pdf (136.86 kB)

Zodpovedá: Správca Webu