Komoča - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu

Registratúrna značka: OU-NR-OSZP2-2019/022482-149

Číslo registratúrneho záznamu: 225/2019

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu.pdf (74.46 kB)

 

O Z N Á M E N I E

 

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu

„Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“

 

            Oznamujeme verejnosť, že správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“ sú zverejnené na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobilitynitrianskeho-samospravneho-kraja

            Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 21 dní odo dňa, keď boli zverejnené. Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

 

V Komoči, dňa 6. novembra 2019

Zodpovedá: Správca Webu Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli