Komoča - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Referendum 2023 - Vydanie hlasovacieho preukazu

 

Hlasovací preukaz

 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

1. osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda (t.j. najneskôr 20.1.2023) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

Úradné hodiny Obecného úradu v Komoči: Po-Ut: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30, St: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00, Št: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30, Pi: 8:00 - 12:00.

2. v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2.1.2023),

Poštová adresa obecného úradu: Obec Komoča, Komoča 495, 941 21 Komoča

3. elektronicky (e-mailom)

-   vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo

-   v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2.1.2023).

   Elektronická adresa obce na doručovanie žiadostí: komoca@obeckomoca.sk

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
•  meno a priezvisko,
•  rodné číslo,
•  štátnu príslušnosť,
•  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
•  korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk".

4. prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 20.1.2023).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
•  meno a priezvisko,
•  rodné číslo,
•  štátnu príslušnosť,
•  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Informácie o vydaní hlasovacie preukazu pre referendum nájdete aj na webovej stránke Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?referendum-preukaz

Dátum zvesenia: 31. 1. 2023 Zodpovedá: Správca Webu