Komoča - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Referendum 2023 - Voľba poštou

 

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia,

môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme  tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu),

v ktorej má volič trvalý pobyt najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2.12.2022).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Adresa na doručenie v listinnej forme:

OBEC KOMOČA, Komoča 495, 941 21 Komoča, Slovenská Republika

 

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2.12.2022).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Emailová adresa na doručenie elektronicky: komoca@obeckomoca.sk

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať údaje o voličovi:

-   meno a priezvisko,

-   rodné číslo,

-   adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike,

-   adresu miesta pobytu v cudzine (ulica, číslo domu - orientačné číslo, obec, PSČ, štát), na ktorej si volič zásielku prevezme.

Vzor žiadosti: Vzor žiadosti o voľbu poštou_WR23_Application2.docx (20.69 kB)

 

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania referenda voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

-   obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

-   hlasovací lístok,

-   návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),

-   poučenie o spôsobe hlasovania.

 

Hlasovanie

Vyznačenie voľby ....

Volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo odpoveď „nie“. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky na hlasovanie. Ak nie je hlasovací lístok upravený ustanoveným spôsobom (zakrúžkovaním iba jednej z odpovedí) je neplatný.

Odoslať návratnú obálku ....

Zalepenú obálku volič vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“, musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa.

Návratnú obálku volič odošle poštou. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 20.1.2023).

 

 

V Komoči, dňa 10.11.2022                                                                   Imrich Lukács, starosta obce

Dátum zvesenia: 31. 1. 2023 Zodpovedá: Správca Webu