Komoča - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Referendum 2023 - Informácie pre voliča

 

Informácia o vyhlásení referenda

 

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania sobotu 21. januára 2023.

 Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h.

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“.

Zákon č. 362 Rozhodnutie prezidentky SR o vyhlásení referenda.pdf (225.79 kB)

 

Informácie pre voliča o podmienkach práva hlasovať v referende 

 

V nadväznosti na uvedené sú obce do 10 dní po vyhlásení referenda povinné zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle, ak ho majú zriadené, informáciu o podmienkach práva hlasovať v referende:

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende_ WR23_Info1sk.pdf (272.51 kB)

 

Ďalšie informácie k referendu sú uverejnené na webovej stránke: https://www.minv.sk/?referendum

 

Dátum zvesenia: 31. 1. 2023 Zodpovedá: Správca Webu