Komoča - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025 - Rozsah hodnotenia

Obec Komoča ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje verejnosti, že dňa 30.05.2022 bolo obci doručený dokument Rozsah hodnotenia - Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025.

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2021-2025

Verejnosť, dotknuté obce, dotknuté samosprávne kraje, dotknuté orgány a ďalšie osoby môžu predložiť svoje pripomienky k určenému rozsahu hodnotenia strategického dokumentu podľa § 8 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov do 10 dní od jeho zverejnenia Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.

Rozsah hodnotenia Program odpadového hospodárstva NK na roky 2021 - 2025.pdf (241.29 kB)

Dátum zvesenia: 30. 6. 2022 Zodpovedá: Správca Webu