Komoča - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025 - Oznámenie o strategickom dokumente

Číslo registratúrneho záznamu: E49/1/2022

Obec Komoča ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje verejnosti, že dňa 03.05.2022 bolo obci doručené oznámenie o strategickom dokumente Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025” je zverejnené v prílohe nižšie alebo na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2021-2025

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

 

Oznámenie o strategickom dokumente-POH NR kraja na roky 2021 - 2025.pdf (296.95 kB)

Zodpovedá: Správca Webu