Komoča - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Kontaktné údaje na doručenie kandidátnych listín a oznámení o delegovaní

O Z N Á M E N I E

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

dňa 29. októbra 2022

  • Starosta obce v zmysle zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa § 169, ods. 6 vymenoval do funkcie zapisovateľky miestnej volebnej komisie:

Ing. Melindu Földes – zamestnankyňu Obecného úradu v Komoči.

Kontakt:         telefónne číslo: 035/6481211, 0948030287

                       email: komoca@obeckomoca.sk

                       adresa: Obecný úrad Komoča, Komoča 495, 941 21 Komoča

 

  • Kandidátne listiny doručujú politické strany, hnutia, koalície a nezávislí kandidáti pre voľby do obecného zastupiteľstva a kandidátne listiny pre voľby starostu obce v listinnej forme osobne alebo prostredníctvom svojho splnomocnenca najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 30. augusta 2022) zapisovateľovi miestnej volebnej komisie na Obecný úrad v Komoči v pracovných dňoch podľa pracovnej doby obecného úradu.  Dňa 30. augusta 2022 (v utorok) do 24.00 hod. na č. d. Komoča 92.

Lehota na doručenie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty sa neprihliada.

Všetky informácie a vzory dokumentov pre nezávislých kandidátov pre Voľby do orgánov samosprávy obcí sú prístupné na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:  https://www.minv.sk/?selfgov22-info31

Dokumenty k stiahnutiu zo stránky MVSR:

Vzor splnomocnenia nezávislého kandidáta na doručenie kandidátnej listiny.docx (32.13 kB)

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do obecného zastupiteľstva.docx (30.15 kB)

Vyhlásenie nezávislého kandidáta pre voľby do obecného zastupiteľstva.docx (30.36 kB)

Podpisová listina nezávislého kandidáta pre voľby do obecného zastupiteľstva.docx (29.83 kB)

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce.docx (31.63 kB)

Vyhlásenie nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce.docx (26.8 kB)

Podpisová listina nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce.docx (29.71 kB)

 

  • Delegovanie do miestnej volebnej komisie: termín do 30. augusta 2022

Do miestnej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia starostovi v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 30. augusta 2022).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme na Obecný úrad, Komoča č. 495, 941 21 Komoča alebo elektronicky (e-mailom) na adresu: komoca@obeckomoca.sk. 

 

             V Komoči, dňa 7. júla 2022                                                Imrich Lukács, starosta obce

 

Kontaktné údaje na doručenie kandidátnych listín a oznámení o delegovaní.pdf (82.95 kB)

 

Zodpovedá: Správca Webu