Menu
rozšírené vyhľadávanie
...
Obec Komoča

INTERREG-Budujeme partnerstvá NATUR/DANUBEPARKS

INTERREGProjekt „Taste of Danubian Nature / Chute podunajskej prírody“

ID projektu: SKHU/1601/1.1/258

Projekt sa realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu SR a Maďarska a vlastných zdrojov partnerov projektu.

Hlavný partner projektu:

Združenie obcí dolného Žitného Ostrova

Partneri projektu:

Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség (hlavný cezhraničný partner, HU, www.gerecsenaturpark.eu)

Slovenská agentúra životného prostredia (SK, www.sazp.sk)

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (SK, www.svp.sk)

Obec Gönyű (HU), Obec Zlatná na Ostrove (SK, www.gonyu.hu)

Obec Zlatná na Ostrove (SK, www.obeczlatna.sk)

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (SK, www.broz.sk)

Gönyű Horgászegyesület (HU)

Obec Klížska Nemá (SK, www.klizskanema.sk)

Realizácia projektu začala 1.januára 2018 a bude trvať do 31.12.2019.

Cieľom projektu je spoločným úsilím deviatich projektových partnerov z oboch strán Dunaja zachovať prírodné a kultúrne dedičstvo a využiť ho v záujme vidieckeho rozvoja. Projekt je založený na filozofii Naturparkov, ktorých cieľom je ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva, environmentálna výchova, formovanie verejnej mienky a rozvoja vidieka, turizmu a rekreácie. Know-how k realizácii poskytne hlavný cezhraničný maďarský partner Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítasi és Fejlesztési Szövetség, ktorý je jedným zo zakladajúcich členov Naturparku Gerecse v Maďarsku.

Väčšina územia, na ktorom sa bude projekt realizovať patrí do chráneného územia NATURA 2000. Do realizácie projektu zapojíme environmentálne a štátne inštitúcie, 20 obcí na Slovensku a 30 obcí v Maďarsku, združenia, podnikateľov a miestnych obyvateľov.

Aktivity projektu:

Vedúci partner – Združenie obci dolného Žitného Ostrova (ZODŽO)

 • 3500 ks pôvodných druhov ovocných stromov a kríkov vyskytujúcich sa v Podunajsku bude vysadených v intraviláne členských obcí ZODŽO za pomoci dobrovoľníkov;
 • v členských obciach ZODŽO  budú rozmiestnené hmyzie hotely – 35 ks, vahadlové studne – 9 ks, vtáčie búdky – 35 ks a pozorovateľne vtáctva – 4 ks, fotopasce – 33 ks, dažďové záhrady – 20 ks, drobná infraštruktúra – 222 ks (lavičky, smetné koše, altánky);
  • 20 obcí získa kosačku na úpravu okolia obce;
   • vypracuje sa marketingová stratégia pre cezhraničné NATURPARKy.

 

Hlavný cezhraničný partner projektu -  Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség

 • na 20 miestach budú postavené vstupné brány do Naturparku Gerecse,
 • informačné body budú vybudované na 29 miestach v Naturparku Gerecse;
 • bude dotvorený existujúci náučný chodník a dobrovoľníci vysadia 500 stromov;
 •  vytvorí sa propagačný materiál s fotografiami z Naturparku Gerecse;
 • prebehne environmentálne vzdelávanie pre deti základných škôl;
 •  vytvorí sa kamerový systém na propagáciu udalosti „Vadlúd Sokadalom“.

Slovenská agentúra životného prostredia

 • vybuduje sa zážitkové enviro-infocentrum Dropie, v rámci ktorého sa postaví altánok s IT a wifi pripojením, ktorý bude slúžiť ako externá učebňa a aj na komunitné aktivity, vybuduje sa pocitový chodník, lanová dráha, dažďová záhrada, pozorovateľne vtáctva, drevené hospodárske búdy pre zvieratá;
 • zrealizuje sa bioremediácia jazera v SEV Dropie (nemechanické čistenie);
 •  revitalizuje sa zdroj pitnej vody v SEV Dropie;
 •  vysadí sa škôlka pôvodných ovocných druhov stromov regiónu;
 •  vypracuje sa štúdia k verejným dažďovým záhradám.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

 • kúpi sa multifunkčný stroj na kosenie vodného rastlinstva a jeho odstraňovanie z vodnej plochy. 3680 hod. bude tento obojživelný stroj čistiť vodné plochy (kanály, zemníky, atď.) v cieľovom území počas realizácie projektu (jazerá a kanály dolného Žitného ostrova).

Gönyű Község Önkormányzata

 • v obci Gönyű sa vybuduje náučný chodník na Dunajskej promenáde, kde sa umiestnia ďalekohľady, detské ihrisko v tvare lode, umiestnia sa hmyzie hotely, infobody, rekonštruuje sa budova s expozíciami.

Zlatná na Ostrove

 • rekonštruuje sa 247 ročná budova v obci Zlatná na Ostrove, ktorá bude fungovať ako národopisné múzeum a zároveň sa bude využívať na kultúrne a environmentálne aktivity.

Bratislavské regionálne ochranárske združenie

 • vylepší sa eco-turistické centrum vo Veľkom Léli:  umiestni sa tu drobná infraštruktúra, ako sú lavičky, altánky, vahadlová studňa, prvky detského ihriska, smetné koše, cyklo stojany, zaobstará sa čln na edukačné exkurzie a konský voz.

Gönyű Horgászegyesület (Rybárske združenie v Gönyű)

 • rekonštruuje sa budova, v ktorej sa vytvorí turisticko-rybárske centrum v obci Gönyű.

Obec Klížska Nemá

 • bude organizovaný festival s názvom „Chute podunajskej prírody“ v obci Klížska Nemá, v rámci ktorého sa bude konať environmentálna kampaň, predstavia sa tu výrobcovia miestnych produktov a folklórne súbory zo zúčastnených obcí v projekte;
 •  kúpi sa motorový čln, ktorý bude premávať po Dunaji na trase Klížska Nemá – Gönyű;
 • postaví sa pódium.

V rámci projektu sa vytvorí množstvo tlačených propagačných materiálov, tabúľ a online bannerov, webstránka projektu, podstránky na webstránkach partnerov s informáciami o projekte pomocou ktorých bude projekt a Program spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko propagovaný. Vylepší sa turistická mobilná aplikácia Podunajska.

Hore uvedené informácie o projekte nereprezentujú oficiálne stanovisko Európskej únie. (Podrobné informácie o programe sa nachádzajú na stránke www.skhu.eu)

Pályázat„Taste of Danubian Nature / A Dunamente természet ízei“

Pályázat ID: SKHU/1601/1.1/258

 

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, a Szlovák Köztársaság költségvetéséből, Magyar Köztársaság költségvetéséből és a projekt partnereinek saját költségvetéséből finanszírozott. A projekt a Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program keretében valósul meg.  

 

Vezető partner:

Alsó-csallóközi Falvak Társulása (SZK)

Projekt partnerek:

Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség (vezető határon átnyúló partner, HU, www.gerecsenaturpark.eu

Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség (SZK, www.sazp.sk)

Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat (SZK, www.svp.sk)

Gönyű Község (HU, www.gonyu.hu)

Csallóközaranyos Község (SZK, www.obeczlatna.sk)

Pozsonyi Regionális Természetvédelmi Egyesület (SZK, www.broz.sk)

Gönyű Horgászegyesület (HU)

Kolozsnéma Község (SZK, www.klizskanema.sk)

 

A projekt megvalósítása 2018. Január 1-én kezdődött és 2019. December 31-ig tart.

A projekt célja a kilenc projektpartner közös törekvéseként megőrizni a Dunamente mindkét oldaláról a természeti és kulturális örökséget és kihasználni ezt a vidékfejlesztés érdekében.  A projekt a Natúrparkok filozófiáján alapszik, melyek célja a természeti és kulturális örökség védelme, környezetvédelmi oktatás, közvélemény és vidékfejlesztés, idegenforgalom és üdülés formálása.  A megvalósítás know-how-ját a fő határon átnyúló partner, az Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség biztosítja, amely egyike a magyarországi Gerecse Natúrpark alapító tagja.

A terület túlnyomó része, melyen a projekt megvalósul, a NATURA 2000 védett területhez tartozik. A projekt megvalósításába természetvédelmi és állami intézményeket vonunk be, 20 szlovákiai községet, 30 magyarországi községet, egyesületeket, vállalkozókat és a helyi lakosokat.  

 

 

Ezen a határon átnyúló területen két éves távlatban a következő tevékenységeket tervezzük megvalósítani:

 1. 1.       Főpartner – Az Alsó-csallóközi Falvak Társulása(ZODŽO)
 2. Önkéntesek segítségével a ZODŽO tagközségeinek belterületein 3500 db Dunamentén őshonos gyümölcsfa és bokor kiültetése;
 3. Rovarhotelek elhelyezése – 35 db, gémeskutak – 9 db, madáretetők – 35 db és madármegfigyelők – 4 db, fotócsapdák – 33 db, esőkertek – 20 db, kisebb infrastruktúra – 222 db (padok, szemetes kukák, lugasok) a ZODŽO tagközségeiben;
  • 20 község fűnyírót kap a környéke rendezésére;
  • Határon átnyúló NATÚR parkok marketing stratégiájának kidolgozása.

 

 1. 2.      Fő határon átnyúló projektpartner - Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség
 2. 20 helyen bejárati kapu megépítése a Gerecse Natúrparkban,
 3. 29 helyen tájékoztatási pont megépítése a Gerecse Natúrparkban,
 4. A meglévő tanösvény befejezése és 500 fa kiültetése önkéntesek által,
 5. A Gerecse Natúrpark fényképeivel ellátott reklámanyag nyomtatása,
 6. Környezetvédelmi oktatás alapiskolás gyerekek számára,  
 7.  Kamerarendszer kialakítása a „Vadlúd Sokadalom“ esemény népszerűsítésére.

 

 1. 3.      Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség
 2. A Túzok élmény és környezetvédelmi tájékoztató pont kiépítése, ennek keretén belül IT és wi-fi csatlakozással ellátott pavilon felállítása, amely kinti tanteremként és közösségi tevékenységre szolgál, mezítlábas ösvény, kötélpálya, esőkert, madármegfigyelők, állatok részére fa gazdasági ólak kiépítése;
 3. A Túzok Környezetvédelmi Képzési Központban (SEV Dropie) fekvő tó bioremediálása (nem mechanikus tisztítás);
 4.  Ivóvízforrás revitalizálása a Túzok Környezetvédelmi Képzési Központban;
 5.  Faiskola kiültetése a régió őshonos gyümölcsfafajtáiból;
 6. Tanulmány kidolgozása a nyilvános esőkertekhez.

 

 1. 4.      Szlovák Vízgazdálkodási vállalat
 2. Multifunkcionális gép megvásárlása vízinövények kaszálásához és azok eltávolításához a vízfelületről. Ez a kétéltű gép a projekt megvalósítása alatt 3680 órán át fogja a célterületen (az alsó Csallóköz tavai és csatornái) a vízterületeket tisztítani (csatornák, árkok stb.).
 3. 5.      Gönyű Község Önkormányzata
 4. Tanösvény kiépítése Gönyűben a Duna sétányon, melyen távcsövek, hajó formájú gyerekjátszótér, rovarhotelek, tájékoztató pontok lesznek elhelyezve, kiállítási épület felújítása. 

 

 1. 6.      Csallóközaranyos
 2. A Csallóközaranyoson található 247 éves épület felújítása, amely néprajzi múzeumként szolgál majd és egyben kulturális és környezetvédelmi tevékenységre lesz használva.

 

 1. 7.      Pozsonyi Regionális Természetvédelmi Egyesület
 2. A Nagyléli ökoturisztikai központ feljavítása: apró infrastruktúra, mint padok, pavilonok, gémeskút, gyerekjátszótéri elemek, szemétkukák, bicikliállványok elhelyezése, csónak beszerzése oktatókirándulásokhoz és lovas kocsi.

 

 1. 8.      Gönyű Horgászegyesület
 2. Épület fejújítása, melyben turisztikai-horgász központ lesz kialakítva Gönyű községben.

 

 1. 9.      Kolozsnéma Község
 2. „Duna természet ízei” néven fesztivál szervezése Kolozsnéma községben, ennek keretén belül természetvédelmi kampány lefolytatása, helybéli termékek előállítói mutatkoznak be és népi együttesek a projektben résztvevő falvakból;
 3.  Motoros csónak megvétele, mely Kolozsnéma – Gönyű dunai útvonalon közlekedik majd;
 4. Az amfiteátrum építése.

 

A projekten belül a projekt információkat tartalmazó számos nyomtatott reklámanyag, tábla és online banner, a projekt weboldala, a partnerek weboldalain aloldalok lesznek létrehozva, melyek segítségével a program és az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program kerül propagálásra. A Dunamente mobilalkalmazás feljavítása.

Fenti információk nem feltétlenül tükröznek az Európai Unió hivatalos álláspontját (részletes információk a programról a www.skhu.eu weboldalon találhatók).

Mobilná aplikácia

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Facebook

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 20.6.2024, 8:42:46

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

projekt

logo

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 20. 6. 2024
jasná obloha 28 °C 20 °C
piatok 21. 6. polojasno 32/20 °C
sobota 22. 6. slabý dážď 26/19 °C
nedeľa 23. 6. jasná obloha 27/16 °C

Slovník

Slovensko-maďarský slovník

logo

 

 

NSK husk envi-pakRRAinterreg

Obnovy dediny BGAnadácia PBnadáciaZSEPPAwifi4eu